Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu eMeLVi.eu


eMeLVi s.r.o.
Námestie svätého Egídia 3004/108
058 01  Poprad

Slovenská Republika

IČO: 47547464
IČ DPH: SK2023949675

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného záväzkového vzťahu s predávajúcim odoslaním elektronickej objednávky.
3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty v ponuke internetového obchodu
eMeLVi.eu.

4. Objednávkou sa rozumie zároveň aj kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu
eMeLVi.eu.

 


II. Objednávka / kúpna zmluva1. Kupujúci si tovar objednáva prostredníctvom formulára na stránke eMeLVi.eu, s uvedením všetkých potrebných informácií v zmysle tohto formulára. Kupujúci má možnosť tovar si prezrieť tak, ako je zobrazený na internetovej stránke eMeLVi.eu.


2. Komunikácia predávajúceho a kupujúceho sa uskutočňuje formou e-mailu alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v kontakte predávajúceho.


3. V prípade nejasností alebo otázok ohľadom ponúkaného tovaru alebo objednávky môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.


4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie vo formulári. Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci po doručení potvrdenia objednávky nemá záujem ďalej v zmluvnom vzťahu pokračovať, obratom túto skutočnosť oznámi predávajúcemu zaslaním e-mailu na:
info@emelvi.eu, čím sa uzavretá kúpna zmluva zrušuje. V opačnom prípade je kúpna zmluva riadne a platne uzavretá. 


5. Kupujúci má právo zrušiť zaslanú objednávku, t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy, aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru, a to formou e-mailu na: 
info@emelvi.eu. V tomto prípade nevzniknú predávajúcemu ani kupujúcemu žiadne náklady.


6. V prípade, že kupujúci sa rozhodne zrušiť zaslanú objednávku, t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy,  až po odoslaní tovaru, bezodkladne o tom informuje predávajúceho formou e-mailu na:
info@emelvi.eu. V tomto prípade znáša kupujúci náklady spojené so zaslaním tovaru a jeho vrátením predávajúcemu, ktoré sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od vrátenia tovaru predávajúcemu. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, predávajúci vráti kupujúcemu uhradené finančné prostriedky do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, o čom predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci pri zrušení objednávky vráti uhradené finančné prostriedky kupujúcemu do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


8. Pokiaľ nie je možné dodať objednaný tovar z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho nedostatku na sklade, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a zároveň mu poskytne možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci ma právo odmietnuť túto možnosť a odstúpiť od ním uskutočnenej objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci pri zrušení objednávky vráti uhradené finančné prostriedky kupujúcemu v lehote do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


 


III. Dodacie a platobné podmienky1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 9:00 do 18:00. O presnom dni odoslania tovaru informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.


2. Formu dodania tovaru a spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti v elektronickej objednávke.


3. Možnosti platby za tovar:
Pri objednávke tovaru do 50 €:

- platba kartou cez platobný terminál Card Pay od Tatra Banky a.s.
- platba na účet predávajúceho, bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke
- dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte.

Pri objednávke tovaru nad 50 € je potrebné uhradiť platbu za tovar vopred:

- platba kartou cez platobný terminál Card Pay od Tatra Banky a.s.
- platba na účet predávajúceho, bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke 
Tatra banka, a.s. 2920905012/1100

4. Balné v rámci Slovenskej a Českej republiky si predávajúci neúčtuje.

5. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu jeho zaslaním na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, príp. na základe dohody zmluvných strán.


6. Poplatky za zaslanie tovaru:

a) Minimálna výška objednávky nie je stanovená.

b) Zaslanie poštou pre Slovenskú a Českú Republiku:
- Slovenská republika: od 2.00 €
- Česká republika: 3 €
c) Pri objednávke na zaslanie tovaru do zahraničia kupujúci realizuje platbu za tovar vopred na základe dohody s predávajúcim.
- Európa: 7.50 € + 0.50 € za položku

- Svet: 15 € + 0.50 € za položku


7. Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote najneskôr do 30 dní od potvrdenia zaslania objednávky.
V prípade, že tovar by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné odoslať, resp. dodať, predávajúci o tom bezodkladne upovedomí kupujúceho. V tom prípade sa postupuje podľa článku II. b. 7., resp. b. 8 týchto obchodných podmienok.


8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú slovenskou poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu, pričom svojím podpisom potvrdí prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúcemu bude dodaný poškodený tovar, kupujúci tento tovar neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.


9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien pred odoslaním tovaru. O zmene ceny bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky najneskôr pred odoslaním tovaru s tým, že z uvedeného dôvodu má kupujúci možnosť objednaný tovar odmietnuť, o čom predávajúceho upovedomí hneď pri tomto upovedomení. V opačnom prípade kupujúci súhlasí so zmenou ceny a zaväzuje sa za tovar zaplatiť cenu zmenenú v zmysle upovedomenia.


10. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V tom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla a dátumu objednávky, čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Dodaný tovar, ktorý musí byť nepoužitý s neporušeným obalom a v pôvodnom stave ako pri prevzatí, zašle kupujúci na adresu predávajúceho spolu s originálmi všetkých listín, ktoré kupujúci s tovarom obdržal. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša v tomto prípade v plnej výške kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar do 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, ktorý musí byť nepoužitý s neporušeným obalom a v pôvodnom stave ako pri jeho prevzatí, rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


11. V prípade, že kupujúci nevyužije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok a dodaný tovar si na príslušnej dodacej pošte alebo od kuriéra neprevezme, t.j. tento tovar sa vráti predávajúcemu, avšak kupujúci následne najneskôr do 3 pracovných dní od vrátenia tovaru požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, zašle predávajúci kupujúcemu tovar opätovne len za podmienky, že kupujúci uhradí vopred kúpnu cenu tovaru vrátane všetkých nákladov súvisiacich s prvým zaslaním tovaru, jeho vrátením predávajúcemu a opätovným zaslaním tohto tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci uhradí kúpnu cenu a uvedené náklady vopred, v lehote podľa dohody s predávajúcim,  predávajúci nebude u kupujúceho uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle predchádzajúceho bodu. V opačnom prípade má však predávajúci nárok ako na zmluvnú pokutu, tak na úhradu všetkých nákladov podľa predchádzajúceho bodu.

12. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neprevzatia tovaru a neuhradenia s tým súvisiacich nákladov zo strany kupujúceho Je predávajúci oprávnený domáhať sa ochrany svojho práva - nároku na peňažne plnenie súdnou cestou.
IV. Základné povinností zmluvných strán v súvislosti s dodaním tovaru
1. Predávajúci je povinný prijať objednávku kupujúceho a jej prijatie potvrdiť v zmysle týchto obchodných podmienok a údajov uvedených na stránke predávajúceho.


2. Predávajúci je povinný riadne objednaný tovar dodať kupujúcemu na základe údajov uvedených v objednávke, príp. na základe dohody zmluvných strán, a to na miesto uvedené v objednávke a v čase v zmysle týchto obchodných podmienok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci.


3. Predávajúci splní svoju povinnosť dodania tovaru jeho odovzdaním kupujúcemu.


4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj všetky doklady s týmto tovarom súvisiace.


5. V prípade akejkoľvek zmeny miesta alebo času dodania sú zmluvné strany povinné bezodkladne sa o tejto skutočnosti navzájom informovať.


6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v zmysle potvrdenej objednávky, podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na
doručenie tovaru. Spôsob platby si zmluvné strany dohodnú v objednávke alebo prostredníctvom e-mailu.

7. Kupujúci je povinný podpísať doklad o prevzatí tovaru pri jeho prevzatí.

8. V prípade zjavných vád tovaru v čase dodania je kupujúci povinný o tom ihneď informovať predávajúceho, príp. pracovníka pošty. 


9. V prípade, že kupujúci neprevezme dodaný tovar, platia ustanovenia čl. III. b. 11. až 13. týchto obchodných podmienok.
V. Záručné podmienky
1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ kupujúci vystupuje ako podnikateľský subjekt.

2. Na predávaný tovar je poskytnutá záruka v trvaní 24 mesiacov.

3. Záručná lehota v zmysle predchádzajúceho bodu začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia tovaru, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo akýmikoľvek neodbornými zásahmi do tovaru.
VI. Odstupenie od zmluvy
1. Kupujuci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Kupujuci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil.

3. Kupujúci je povinný v pripade ak odstupuje od zmluvy, ktorej predmetom su veci podla pism. d). čl. 2. Tejto kapitoly uhradit náklady predavajúcemu spojené s doručením tovaru. (Pozn. Spotrebiteľ ma právo na odstupenie od zmluvy v zmysle čl. 1 tzv. "Bezdovodne" nie však bezplatne. Na tomto základe požaduje predavajúci uhradiť vyučtovaným poplatkom náklady spojené s doručením.)
VII. Reklamačný poriadok
1. Všetky reklamácie v súvislosti s riadne zakúpeným tovarom je potrebné uplatniť písomnou formou na: info@emelvi.eu.


2. Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je tovar alebo jeho obal mechanicky poškodený, alebo je zjavná iná vada tovaru, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, pričom kupujúci je oprávnený takto poškodený tovar od dopravcu neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.


3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať zároveň kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou.


4. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť ako neoprávnené reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi pošty, resp. pracovníkovi kuriérskej služby, svojím podpisom. Plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.


5. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar riadne prehliadnuť a o zistených zjavných vadách je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho formou reklamácie. Neskoršie reklamácie zjavných vád tovaru nebudú predávajúcim uznané. Oznámenie o zistených vadách je kupujúci povinný u predávajúceho vykonať písomnou formou na
info@emelvi.eu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru, pričom toto oznámenie musí obsahovať predmetné vady, t.j. popis, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.


6. V prípade uplatnenia reklamácie, aj v záručnej dobe, zašle kupujúci spolu s písomným oznámením v zmysle predchádzajúceho bodu tiež reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s originálmi všetkých listín, ktoré kupujúci s tovarom obdržal. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný kompletne tak, ako bol prevzatý a nesmie byť znečistený alebo mechanicky poškodený. Kupujúci je povinný zasielaný tovar riadne zabaliť a zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

7. Reklamácie vybavuje predávajúci v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim vzhľadom na povahu a druh vady nedohodne inak. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie zo strany predávajúceho.


8. V prípade odstrániteľnej vady tovaru predávajúci vadu odstráni a bezvadný tovar zašle na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, príp. na inú adresu podľa požiadavky kupujúceho. Reklamácia môže byť vybavená tiež výmenou vadného tovaru za nový kus.


9. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu, či si uplatní zľavu z ceny tovaru, alebo využije možnosť odstúpenia od zmluvy. Následne na základe dohody zmluvných strán buď predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, a to v lehote do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za dodaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


 VIII. Ochrana osobných údajov
1. Kupujúci v zmysle ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci na základe zaslanej objednávky spracoval a uschovával vo svojich informačných systémoch jeho osobné údaje poskytnuté pre účely dodania tovaru. 


2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie súhlasu kupujúceho nadobudne účinnosť okamihom úplného vyrovnania všetkých záväzkov predávajúceho a kupujúceho v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci odoslaním objednávky dáva predávajúcemu zároveň aj  súhlas na zasielanie správ o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Kupujúci môže tento svoj súhlas kedykoľvek písomnou formou odvolať.

2. Kupujúci môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť. V tomto prípade kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu na:
info@emelvi.eu, na základe čoho bude registrácia kupujúceho deaktivovaná.


3. Kupujúci zaslaním objednávky a zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.


4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok predávajúceho je splnená umiestnením tejto zmeny priamo v obchodných podmienkach predávajúceho, alebo umiestnením nových obchodných podmienok, na internetovej stránke predávajúceho:
eMeLVi.eu.

 

S platnosťou od 1.7.2013

NAŠE
ZNAČKY